Rom Firmware romfirmware
  • USA
  • https://vn-rom.net/category/rom-firmware/
  • Mở "Cài đặt" trên điện thoại, chọn "Cập nhật phần mềm", và sau đó chọn "Cập nhật thủ công". Điều này sẽ cho phép bạn chọn file cập nhật mà bạn đã tải xuống. Tiếp tục theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành quá trình cập nhật.Mở "Cài đặt" trên điện

  • Joined on 2024-03-23